Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU W KOSZALINIE

Zarząd oddziału informuje, że dnia 17 marca 2019r. (niedziela) o godzinie 10:00 w TRAWA HOTEL SPORT  ul. Polnych traw 1 , Koszalin , 76-039 Stare Bielice Odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Koszalinie.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku i opłaconą składkę członkowską za rok bieżący;

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2018 r.:
8. a) Zarządu Oddziału
9. b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
10. c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
11. d) Sprawozdanie finansowe
12. e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
13. f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
14. Dyskusja nad sprawozdaniami
15. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
16. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2019.
17. Wybór Władz Oddziału na kadencję 2019-2022.
18. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2018 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.
19. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
20. Wolne Wnioski
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia  będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.