Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Przegląd hodowlany – 16.05.2020

W związku z panującą sytuacją w kraju, braku możliwości zorganizowania wystaw psów rasowych, pozwalających na zdobycie ocen potrzebnych do oceny hodowlanej, Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie organizuje w dniu 16.05.2020 przegląd hodowlany dla psów/suk nie posiadających uprawnień hodowlanych.

Oceniać będzie ( zgodnie z uprawnieniami) sędzia: – Piotr Król sędzia międzynarodowy

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ( w załączeniu ) oraz dokonać wpłaty na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468 w kwocie 580,00 zł.

Wypełniony Formularz należy przesłać na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl

Zasady przeprowadzania przeglądu: (wytyczne Zarządu Głównego)

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności, w miarę możliwości przez sędziów członków oddziału organizującego przegląd.

3. Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:
a) Zgłoszenia psa – zawierający dane psa
b) Protokołu przeglądu hodowlanego – zawierający dane psa, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli/ nie dopuszczony do hodowli), data i miejsce wykonania przeglądu, nazwisko i podpis sędziego, podpis właściciela.

4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP. Psy muszą mieć ukończone 15 miesięcy, a suki ukończone 18 miesięcy.

5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

6. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do
hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.

7. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).