Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

aktualnosci Aktualności

Zmiana w deklaracji członkowskiej

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

ZAWIESZENIE

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego z dnia 9 września 2014 roku zostało zwieszone wykonanie uchwały Zarządu Oddziału w Koszalinie z dnia 1 lipca 2014 roku w spawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału – ZAWIESZONE!!

Zarząd Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Koszalinie, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze, które odbędzie się w dniu 21 września 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej PZŁ w Koszalinie ul. Krucza 12.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym ? pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym ? członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach Członka oddziału. (Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4)

Każdy z członków zobowiązany jest do:

– posiadania przy sobie legitymacji członkowskiej,
-opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący (Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Oddziału.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Oddziału.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Oddziału Koszalin

Unieważnienie egzaminu IPO-1 z dnia 23.02.2014r

Informujemy, że Główna Komisja Szkolenia Psów postanowiła unieważnić egzamin IPO-1 przeprowadzony w dniu 23.02.2014r. w Manowie o/Koszalin.

Zmiany w opłatach obowiązujące od 1 września 2014r.

Informujemy, że z dniem 1 września uległy zmianie niektóre opłaty. http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/oplaty/