Zarząd koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 31 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału (z wyborem Delegatów), które odbędzie się w Politechnice Koszalińskiej, Koszalinul. Śniadeckich 2, sala 101 B

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (do wglądu w siedzibie Oddziału)
7. Sprawozdanie z działalności :

  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

8. Sprawozdanie finansowe
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
11. Podanie kandydatów na Zjazd Delegatów
12.Powołanie Komisji Skrutacyjnej
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
15. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący
16. Wybór Delegatów17.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Na zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką , której wysokość za rok 2021 wynosi 70,00 zł

Biuro oddziału czynne w piątki w godzinach od 16:00 do 19:00