Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (artykuł 13 RODO).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Związek Kynologiczny z siedzibą w Warszawie (Związek) adres: Al. Jerozolimskie 30/11 00-024 Warszawa, nr tel. 22 826 0574 fax: 22 862 4564.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Związku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osoba odpowiedzialną w Związku za ochronę danych osobowych za pomocą adresu: rodo@zkwp.pl

3) Administrator danych osobowych – Związek – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków statutowych Związku, w tym sporządzania sprawozdań z działalności Związku, dokumentów składanych do urzędu skarbowego, do urzędu statystycznego, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczania moich danych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków członka Związku, umieszczania moich danych na stronie internetowej Związku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Związek.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
iii) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
iv) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
i) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Związek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.